Λογαριασμός Χρήστη

Ο Λογαριασμός Χρήστη είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Αυτός αποτελείται από το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password).
Μέσω της εφαρμογής αυτής μπορούν να αιτηθούν την έκδοση Λογαριασμού Χρήστη οι εξής κατηγορίες:
  • α) Υποψήφιοι διδάκτορες.
  • β) Συμβασιούχοι μέσω έργων του ΕΛΚΕ.
  • γ) Διδάσκοντες μέ σύμαση εργασίας ή μέσω του ΠΔ407.
  • δ) Επισκέπτες Διδάσκοντες και φοιτητές.

ΔΕΝ υποβάλουν αίτηση οι μισθοδοτούμενοι από το Πανεπιστήμιο (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι κλπ), οι Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. Για τις κατηγορίες αυτές ο Λογαριαμός Χρήστη εκδίδεται αυτόματα.

H αίτηση εγκρίνεται ηλεκτρονικά από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας ή τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Τμήματος και εκδίδεται από το ΥΚ-ΚΔΔ.

Σε περίπτωση απώλειας, η επανέκδοση γίνεται από το ΥΚ-ΚΔΔ, κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος.
Τα στοιχεία του λογαριασμού αποστέλλονται υπηρεσιακώς στον χρήστη, μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας ή γραμματείας, ή παραδίδονται από τα γραφεία του ΥΚ-ΚΔΔ κατόπιν εξακρίβωσης των στοιχείων του χρήστη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.